Siže politike: Izazovi i uloga civilnog društva u procesu reforme javne uprave

Siže politike: Izazovi i uloga civilnog društva u procesu reforme javne uprave

Nalazi predstavljeni u sižeu politike „Izazovi i uloga civilnog društva u procesu reforme javne uprave“ rezultat su radionice koja je organizovana u Kraljevu krajem oktobra 2016. godine. Na radionici je učestvovala dvadeset i jedna organizacija civilnog društva sa lokalnog nivoa. Polovina prisutnih organizacija su bile organizacije koje su istovremeno i lokalni partneri na projektu, a druga polovina je izabrana nakon raspisivanja javnog poziva. Cilj radionice bio je da identifikuje najvažnije izazove u javnoj upravi i definiše ulogu predstavnika civilnog društva u procesu reforme javne uprave.

Pročitajte ovde.