Rezultati istraživanja o zadovoljstvu građana javnim uslugama

Rezultati istraživanja o zadovoljstvu građana javnim uslugama

Stavovi građana o sistemu javne zdravstvene zaštite

U sklopu kampanje “JA u centru pažnje“ analizirali smo rezultate istraživanja javnog mnjenja o zadovoljstvu građana javnim uslugama domova zdravlja i administrativne službe policije.

Iako zadovoljstvo građana uslugama domova zdravlja i izdavanja ličnih dokumenata od strane administrativne službe policije preovlađuje nad nezadovoljstvom, većina građana ipak smatra da neke odnosno mnoge stvari u postojećem sistemu treba menjati. Svega 5% građana misli da domovi zdravlja dobro funkcionišu i da ne treba da se menjaju, dok 25% građana smatra da administrativna služba policije funkcioniše dobro i ne treba da se menja.

Najveći problemi prepoznati u radu sistema primarne zdravstvene zaštite jesu čekanja i redovi (24%), loš sistem zakazivanja pregleda (14%) i ne¬dovoljna opremljenost ustanova (8%). Kao najveći problem u funkcionisanju administrativne službe policije, skoro polovina građana istakla je lošu organizaciju (47%), na drugom mestu je loš etički kodeks ponašanja odnosno moral policijskih službenika (8%), a zatim korupcija (4%).

Funkcionisanje administrativne službe policije

Konačno, primetno je da su građani stariji od 60 godina zadovoljniji i manje kritični prema kvalitetu i zadovoljstvu javnim uslugama, kao i da postoji diskrepanca u stavovima građana u Beogradu i ostalim regionima u Srbiji.

Istraživanja o zadovoljstvu građana javnim uslugama sprovedena su krajem prošle i početkom ove godine na reprezentativnom uzorku sa teritoriju cele Srbije, bez Kosova. Fokus analiza bio je usmeren na zadovoljstvo građana javnim uslugama domova zdravlja i administrativnih službi policije, i to kroz pet relevantnih oblasti: efikasnost i kvalitet usluga, zadovoljstvo i očekiva¬nja građana, prisustvo zloupotreba, prisutvo diskriminacije i informisanost građana.

Analiza istraživanja o stavovima građana o zadovoljstvu javnim uslugama administrativne službe policije.

Analiza istraživanja o stavovima građana o zadovoljstvu javnim uslugama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.