Organizovana radionica na temu “Pružanje usluga”

Organizovana radionica na temu “Pružanje usluga”

Druga po redu radionica za lokalne organiyacije civilnog društva, na temu reforma javne uprave, sa fokusom na Pružanje usluga, organizovana je u Kovačici, 19.-20. maja 2017. godine. Cilj radionice bio je podizanje svesti učesnika o pružanju javnih uslugau kontekstu kvaliteta i dostupnosti, a govorilo se i o ulozi koje civilno društvo ima u ovom procesu. Radionicu je pohađalo oko dvadesetak lokalnih OCD koje se bave temama od značaja za reformu javne uprave i rade na unapređenju pružanja javnih usluga građanima, uključujući i društvene grupe sa ograničenim pristupom uslugama.

Teoretski deo radionice bavio se SIGMA/OECD Principima javne uprave, sa posebnim fokusom na jednu od šest oblasti javne uprave – Pružanje usluga. Viša ekspertkinja na projektu i Programska direktorka CEP-a, Milena Lazarević, predstavila je učesnicima četiri principa u okviru oblasti Pružanje usluga, zajedno sa SIGMA metodologijom za razvoj indikatora i odgovarajućih podindikatora, kao alata za uspešno merenje napretka u ovoj oblasti.

Nakon predavanja, otvorena je interaktvna diskusija o ulozi civilnog društva u unapređenju pružanja javnih usluga. “Civilno društvo je agent promene u procesu unapređenja pružanja usluga i postojećih mehanizama za efikasno pružanje javnih usluga”, primetio je jedan od predstavnika OCD na radionici.

Nakon teorijskog dela radionice usledile su vežbe koje je vodila komenadžerka projekta ispred CEP-a i iskusna facilitatorka, Jelena Miletić. Učesnici su podeljeni u četiri grupe, od kojih je svaka odgovarala po jednom SIGMA principu u okviru oblasti Pružanje usluga. Učesnici u grupama upitani su da pripreme predlog projekta koji uključuje analizu problema u okviru zadatog principa pružanja javnih usluga, kao i rezultate i aktivnosti kojima bi doprineli rešenju opisanog problema.

Pored toga, učesnicima na radionici predstavljeni su i najvažniji nalazi istraživanja javnog mnjenja o zadovoljstvu građana javnim uslugama u primarnim zdravstvenim ustanovama i administrativnim službama policije od strane Projektne menadžerke ispred EMinS-a, Jelene Ribać, i Istraživačice u CEP-u, Katarine Tadić.

Rezultati i zaključci radionice biće uključeni u siže politike “Javna uprava kao servis građana”, drugi od planiranih četiri na projektu, koji se finalizuje i biće objavljen narednih nedelja na internet stranicama partnera na projektu, kao i na veb portalu www.mojauprava.rs.

Radionica je deo dvogodišnjeg projekta “PARtnerstvom do dobre uprave” koji podržava Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih američkih država (USAID), a sprovodi Evropski pokret u Srbiji (EPuS)  i Centar za evropske politike (CEP). Projekat ima za cilj da doprinese reformi javne uprave koja će biti fokusirana i odgovarati na potrebe građana, kao i na unapređenje javnih usluga u Srbiji.