Siže politike “Javna uprava kao servis građana u Srbiji – Realnost ili spisak želja?”

Siže politike “Javna uprava kao servis građana u Srbiji – Realnost ili spisak želja?”

U maju je u Kovačici održana dvodnevna interaktivna radionica o kvalitetu i dostupnosti javnih usluga u procesu reforme javne uprave. Fokus radionice bili su kvalitet i dostupnost javnih usluga, uz konsultovanje rezultata nedavno sprovedenog istraživanja stavova građana o zadovoljstvu javnim uslugama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i administrativnoj službi policije u okviru projekta “Partnerstvom do dobre JAvne uprave”. Rezultat radionice je siže politike “Javna uprava kao servis građana u Srbiji – Realnost ili spisak želja?”.

Od jeseni će biti održane još dve radionice sa ciljem da se poveća učešće i uloga organizacija civilnog društva u praćenje reforme javne uprave i stvori široka mreža organizacija u ovoj oblasti.

Pročitajte siže politike ovde.