OCENE RODITELJA O USLUGAMA PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

OCENE RODITELJA O USLUGAMA PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

U periodu od 29. maja do 17. jula 2017. sprovedeno je istraživanje o zadovoljstvu roditelja uslugama predškolskog i osnovnog obrazovanja u Srbiji, u okviru projekta PARtnertsvom do dobre javne uprave. Istraživanje je sprovedeno na slučajnom, reprezentativnom uzorku od 327 roditelja koji su tokom 2016/2017 upisali decu u predškolsku ustanovu ili prvi razred osnovne škole na teritoriji cele Srbije, bez Kosova.

Percepcija kvaliteta usluga u predškolskim ustanovama i osnovnim školama

Dobijeni odgovori o iskustvima roditelja pokazuju da zadovoljstvo uslugama u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u znatnoj meri preovladava nad nezadovoljstvom. Istraživanje je pokazalo da oko trećine ispitanih građana smatra da predškolske ustanove funkcioniše dobro i ne treba da se menja, dok 63% ispitanika smatra da u suštini funkcionišu dobro, ali da neke stvari ipak treba menjati. Slično je i u pogledu zadovoljstva roditelja funkcionisanjem škola, njih 66% smatra da neke stvari treba menjati iako škole u suštini funkcionišu dobro, dok 21% ocenjuje da funkcionišu dobro i da ništa ne treba menjati.

Ispitanici su ocenjivali kvalitet usluga u ovim ustanovama, njihovo funkcionisanje i efikasnost, navodili probleme u radu, svoja očekivanja i (ne)zadovoljstvo uslugama upisa dece u ove ustanove, kao i potrebe za „vezama“, prisustvo diskriminacije i zloupotreba.

Problemi u radu predškolskih ustanova i škola koje građani najčešće ističu odnose se na prevelike grupe odnosno manjak prostora u predškolskim ustanovama, preopširne odnosno loše i zastarele vaspitno-obrazovne programe u školama, kao i loše stanje i zastarelost opreme, tehnike i prostora, kako u predškolskim ustanovama, tako i u školama.

Pogledajte najzanimljivije rezutate istraživanja ovde.