U čemu je problem primarne zdravstvene zaštite u Srbiji?

U čemu je problem primarne zdravstvene zaštite u Srbiji?

Usluge domova zdravlja su jedna od najčešće korišćenih javnih usluga u Srbiji i njihov kvalitet je od velike važnosti za sve građane. Rezultati naših istraživanja pokazuju da građani koriste pre svega usluge državnih domova zdravlja, a  da kao najveće probleme prepoznaju one aspekte koje se tiču efikasnosti pružanja usluga. Drugim rečima, duga čekanja u redovima, odnosno loš sistem zakazivanja pregleda, građani vide kao najveće probleme u funkcionisanju domova zdravlja. Istovremeno, kao najčešći vid zloupotrebe prepoznaju korupciju, dok uglavnom smatraju da nisu dovoljno informisani o svojim pravima pacijenata.

Kad su građani nezadovoljni uslugama koje im država pruža, uzrok, između ostalog, treba tražiti i u načinu na koji su one osmišljene i postavljene u korenu. Javne politike koje se kreiraju bez osluškivanja problema i potreba građana često dovode do velikih problema u praksi.

Naše istraživanje pokazuje da Ministarstvo zdravlja uglavnom ne uključuje građane u proces kreiranja javnih politika koje uređuju oblast primarne zdravstvene zaštite. Zakoni se donose bez prave konsultacije sa građanima, a umesto javnih rasprava koje su mehanizam za saradnju sa predstavnicima civilnog sektora, često se organizuju tematski ekspertski skupovi namenjeni samo uskom krugu stručnjaka.

Ipak, građani kao najdirektniji korisnici usluga domova zdravlja mogu da daju značajne sugestije donosiocima odluka na koji način mogu da unaprede oblast primarne zdravstvene zaštite. Tako su građani na održanim fokus grupama u Beogradu i Nišu dali konkretne predloge na koji način oni smatraju da bi trebalo unaprediti rad domova zdravlja.

Pogledajte prvu animaciju u seriji „U čemu je problem?“, kojom Centar za evropske politike – CEP nastoji da ukaže na probleme i svakodnevne posledice lošeg kreiranja javnih politika i nedovoljnog uključivanja javnosti, i čujte predloge građana za unapređenje primarne zdravstvene zaštite.

Rezultati istraživanja korišćenog za animaciju su deo zajedničkog projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“, koji sprovode Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike u saradnji sa 12 lokalnih partnera.

Ovde možete oceniti usluge primarne zdravstvene zaštite u Srbiji sa kojima ste vi imali iskustva.