Kreiranje javnih politika i IPA programiranje za organizacije na lokalu

Kreiranje javnih politika i IPA programiranje za organizacije na lokalu

U fokusu radionice za lokalne organizacije civilnog društva održane u Kladovu krajem februara, bilo je kreiranje javnih politika i proces IPA programiranja, dve horizontalne teme od značaja i praktične primene za rad lokalnih OCD-a. Cilj radionice bio je upoznavanje učesnika sa ciklusom kreiranja javnih politika, kao i ulogom OCD-a u ovom ciklusu. Poseban akcenat je stavljen na ulogu organizacija civilnog društva u procesu praćenja javnih politika.

Ovo je bila četvrta radionica na projektu “Partnerstvom do dobre JAvne uprave“, a učestvovalo je dvadeset dvoje predstavnika lokalnih organizacija koje se bave temama od značaja za reformu javne uprave i rade na unapređenju pružanja javnih usluga građanima, uključujući i osetljive grupe sa ograničenim pristupom uslugama.

Stručnjak Centra za evropske politike (CEP) u oblasti reforme javne uprave i kreiranja javnih politika, Miloš Đinđić, predstavio je učesnicima, kroz dva bloka predavanja praćenih odgovarajućom prezentacijom, svaki pojedinačan korak u ciklusu kreiranja javnih politika. Ovaj teorijski deo bio je upoznavanje učesnika sa ciklusom kreiranja javnih politika, pojedinačnim koracima u ovom ciklusu, kako i ulogom koju organizacije na lokalu mogu imati u procesu kreiranja politika.

Tokom predavanja, učesnici su bili ohrabreni da kroz interaktivnu diskusiju o ulozi civilnog društva u kreiranju politika i svojim dosadašnjim iskustvima, iskažu zapažanja i probleme sa kojima su se susretali. Neki od njih podvukli su nedostatak većeg uključivanja lokalnih OCD-a u proces kreiranja javnih politika na nacionalnom nivou, kao i potrebu da ove organizacije jasno definišu oblast i pravac delovanja u ovom procesu kako bi postigle što bolje rezultate i vidljivost.

Nakon teorijskog dela prvog dana radionice usledile su vežbe koje je vodila komenadžerka projekta ispred CEP-a, Jelena Miletić. Praktičan rad na radionici obuhvatio je nekoliko interaktivnih vežbi, kroz koje su učesnici imali priliku da identifikuju redosled koraka u procesu kreiranja politika, odnosno faze ciklusa kreiranja javnih politika i pripadajuće aktivnosti. Kroz grupni rad učesnici su, uz pomoć facilitatorke, pripremali modele za učešće svojih organizacija u procesu kreiranja politika na primeru jednog odabranog dokumenta javne politike, a rezultate svog rada izneli su u vidu kratke prezentacije na kraju završenih vežbi.

Drugog dana radionice, učesnici su imali prilike da od Ivana Kneževića, eksperta iz Evropskog pokreta u Srbiji, nauče o procesu IPA programiranja, koracima i akterima i postojećem modelu za aktivno učešće OCD-a poznatom kao SEKO mehanizam. Interaktivna diskusija tokom predavanja, kao i vežba održana nakon predavanja tokom koje su učenici predlagali mehanizme za unapređenje rada SEKO mehanizma, završena je prezentacijom rezultata i modela koje su učesnici osmislili.

Pokazujući da su razumeli značaj učešća OCD-a u kreiranju javnih politika, predstavnici civilnog društva svoju ulogu u ovom procesu su videli, pre svega, u koracima definisanja problema, utvrđivanja opcija politike, praćenju i ocenjivanju.

Rezultati i zaključci radionice biće uzeti u obzir i razmatrani pri izradi Sive knjige javnih usluga u Srbiji, koja će biti objavljena i predstavljena na završnoj konferenciji projekta “Partnerstvom do dobre JAvne uprave” krajem aprila 2018. godine.

Ovo je poslednja u nizu radionica realizovanih u okviru pomenutog projekta, koji sprovode Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u saradnji sa još 12 partnerskih organizacija iz različitih gradova i opština u Srbiji. Radionice su organizovane sa namerom da doprinesu većem učešću civilnog društva u praćenju napretka RJU i kreiranju kvalitetnih predloga za njeno unapređenje. Cilj projekta je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koja je zasnovana na činjenicama i usmerena na građane, i da unapredi odgovornost nadležnih institucija za kvalitet usluga koje pruža građanima.