Prepoznaju li građani pristupačnost javnih usluga osobama sa invaliditetom?

Prepoznaju li građani pristupačnost javnih usluga osobama sa invaliditetom?

Svi građani i građanke Srbije, kao glavni korisnici i finansijeri javnih usluga, imaju pravo na kvalitetne, brze i svima dostupne javne usluge. Međutim, osobe sa invaliditetom suočavaju se sa brojnim preprekama u korišćenju javnih usluga, počev od neprilagođene infrastrukture javnih ustanova, dok većina njihovih sugrađana nije svesna problema (ne)pristupačnosti.

Istraživanja o zadovoljstvu građana javnim uslugama sprovedena u okviru projekta “Partnerstvom do dobre javne uprave”, pokazuju da svega oko 1/4 građana smatra da osobe sa invaliditetom teže dolaze do javnih usluga koje pružaju domovi zdravlja i administrativna služba policije u Srbiji. Iako se temom pristupačnosti ne bave direktno, istraživanja ukazuju da većina građana nije svesna problema otežanog pristupa javnim uslugama sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, odnosno da u najvećoj meri nisu svesni prepreka sa kojima se suočavaju njihovi sugrađani u pristupu ovim javnim uslugama.

U sklopu kampanje “JA u centru pažnje“ analizirali smo rezultate istraživanja javnog mnjenja o zadovoljstvu građana javnim uslugama domova zdravlja i administrativne službe policije. Građane smo između ostalog pitali i u kojoj meri smatraju da određene kategorije stanovništva u ovim ustanovama lakše ili teže dolaze do potrebnih usluga, u odnosu na prosečnog građanina.

Rezultati istraživanja o zadovoljstvu građana uslugama domova zdravlja, pokazali su da 27% građana smatra da osobe sa invaliditetom teže dolaze do potrebnih zdravstvenih usluga, 46% građana misli da dolaze lakše, iako izveštaji ukazuju na otežanost pristupa osoba sa invaliditetom zdravstvenim ustanovama i nemogućnost ostvarivanja pristupa određenim uslugama. Štaviše, svega 5% građana smatra da osobe sa invaliditetom mnogo teže dolaze do usluga u javnim zdravstvenim ustanovama, a 22% misli da im je pristup “malo teži”. Sa druge strane, 27% smatra da osobe sa invaliditetom malo lakše dolaze do usluga domova zdravlja, a 19% smatra čak da do ovih usluga dolaze mnogo lakše. Mlađi ispitanici, starosti od 18 do 29 godina, ipak su u malo većoj meri svesni problema pristupačnosti javnim uslugama u oblasti zdravstva.