Studija Otvorenost i inkluzivnost kreiranja javnih politika u Srbiji

Studija Otvorenost i inkluzivnost kreiranja javnih politika u Srbiji

Upravljanje sistemom javnih politika predstavlja jednu od ključnih reformskih oblasti u okviru reforme javne uprave u Srbiji, zajedno sa sistemom pružanja javnih usluga. Javna uprava se danas smatra servisom građana, čiji je cilj efikasno pružanje usluga, uz poštovanje principa jednake dostupnosti za sve građane. Sa druge strane, participativan i činjenično zasnovan proces kreiranja javnih politika ne samo da povećava transparentnost i odgovornost, već pozitivno utiče na ishode javnih politika, odnosno unapređenje kvaliteta javnih usluga.

Ali, koliko se ovi principi poštuju u našoj zemlji?

Predstavljamo vam studiju „Studija Otvorenost i inkluzivnost kreiranja javnih politika u Srbiji“, izrađenu u okviru našeg projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“.

Cilj ove studije je da, istražujući proces kreiranja javnih politika u tri odabrane oblasti (izdavanje ličnih dokumenata od strane administrativne službe policije, usluge domova zdravlja u oblasti primarne zdravstvene zaštite, kao i usluge upisa dece u predškolske ustanove i osnovne škole u oblasti obrazovanja), analizira kvalitet procesa reforme javne uprave sa stanovišta najvažnijih zahteva dobre uprave, a u skladu sa Principima javne uprave (SIGMA/OECD).

Rezultati ove studije pružaju osnov za dalje istraživanje relacije između procesa kreiranja javnih politika i zadovoljstva građana uslugama, nedovoljno istražene u Srbiji. Konkretne preporuke za unapređenje procesa kreiranja javnih politika u datim ministarstvima, formulisane na osnovu rezultata i zaključaka ove studije, objavljene su u Sivoj knjizi javnih usluga.