O nama

Partnerstvom do dobre JAvne uprave je dvogodišnji projekat koji treba da doprinese reformi javne uprave i unapređenju sistema javnih usluga u Srbiji, prema potrebama prvenstveno njenih građana i građanki.

Cilj projekta je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koja je usmerana na građane i unapredi odgovornost nadležnih institucija i Vlade za kvalitet usluga koje pruža građanima.

Projekat realizuju Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Centar za evropske politike (CEP), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Projekat se realizuje u periodu od maja 2016. do maja 2018. godine, na teritoriji Srbije u saradnji sa još 12 partnera iz različitih gradova i opština: Subotica, Sremska Mitrovica, Novi Sad, Beograd, Lazeravac, Valjevo, Zaječar, Niš, Kraljevo, Kruševac, Novi Pazar i Leskovac.

Projekat je usmeren na:

  • povećanje učešća organizacija civilnog društva u praćenju napretka reforme javne uprave, kao i u kreiranju kvalitetnih, na činjenicama zasnovanih predloga za unapređenje politike u ovoj oblasti.
  • uspostavljanje komunikacije između građana i nadležnih organa prikupljanjem informacija od građana o kvalitetu uprave i pružanju javnih usluga, i obezbeđivanje reakcije nadležnih organa na njih.
  • obezbeđivanje pouzdanih informacija o zadovoljstvu građana najčešće korišćenim i najrasprostranjenijim javnim uslugama iz tri različite oblasti, kao i o kvalitetu kreiranja politike u tim oblastima.
  • pružanje preporuka zasnovanih na činjenicama i doprinos procesu reforme javne uprave u procesu pristupanju Evropskoj uniji.

U užem fokusu aktivnosti su tri veće grupe javnih usluga:

  • usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (one koje su dostupne u domovima zdravlja kao institucijama primarne zdravstvene zaštite);
  • usluge izdavanja ličnih dokumenata: lične karte, pasoši i vozačke dozvole;
  • usluge u sektoru obrazovanja, konkretno upisa dece u predškolske ustanove i osnovne škole.

Projektne aktivnosti obuhvataju radionice za organizacije civilnog društva, istraživački rad o kreiranju javne politike, nacionalnu kampanju uključivanja građana i građanki u reformu javne uprave u 12 gradova i opština Srbije, i istraživanje javnog mnjenja o zadovoljstvu javnim uslugama.

Rezultati svih projektnih aktivnosti biće sadržani u Sivoj knjizi javnih usluga koja će predstaviti i najvažnije zaključke i preporuke za nadležne državne organe i institucije. Rezultati projekta će biti predstavljeni Vladi, ministarstvu nadležnom za državnu upravu kao nosiocu procesa reforme javne uprave ali i drugim relevantnim institucijama za sprovođenje reforme javne uprave i pružanja usluga građanima, naročito Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Više o projektu možete pogledati ovde.

KUJ_8215

Oceni javne usluge i podeli svoju priču

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je udruženje građana i građanki Srbije. Već 25 godina EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja i okuplja građane koji se zalažu za miroljubivu, demokratsku, sveevropsku integraciju, kao i za demokratsku i modernu Srbiju kao deo Evrope. EPuS inicira, prati, zalaže se i učestvuje u procesima evropskih integracija u Srbiji i međunarodno kroz istraživanje javnih politika i zagovaranje evropskih integracija, obrazovanje i informisanje javnosti o procesima evropskih integracija, i zastupa evropske vrednosti i standarde u zaštiti ljudskih prava i održivom razvoju zajednice.

Centar za evropske politike (CEP) je nezavisna, nevladina, neprofitna think-tank organizacija koju je osnovala grupa stručnjaka u oblasti evropskog prava, ekonomije i javne uprave, sa zajedničkim ciljem da doprinesu unapređenju okruženja za kreiranje javnih politika u Srbiji, tako što će ga učiniti transparentnijim i inkluzivnijim, zasnovanim na činjenicama i suštinski orijentisanim ka EU. Misija CEP-a je pospešivanje istraživanja i analiza kao osnove za donošenje odluka, i pružanje visoko kvalitetnih alternativnih opcija javnih politika u cilju unapređenja procesa pristupanja Srbije EU i pozicioniranja Srbije kao ravnopravnog partnera državama članicama EU.

Projekat se sprovodi u saradnji sa